โรงเรียนเขาพนมแบกศึกษา
213 ม.4 ต.ป่าเว   ตำบลป่าเว  อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84110
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางนาฏยาณี เทพนรินทร์
ครู คศ.1