โรงเรียนเขาพนมแบกศึกษา
213 ม.4 ต.ป่าเว   ตำบลป่าเว  อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84110
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวมาซีเตาะ ดอนิ
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวศรสวรรค์ สุขสนาน
ครูผู้ช่วย