โรงเรียนเขาพนมแบกศึกษา
213 ม.4 ต.ป่าเว   ตำบลป่าเว  อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84110
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวพนิตนาฏ เกตุชู
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย