โรงเรียนเขาพนมแบกศึกษา
213 ม.4 ต.ป่าเว   ตำบลป่าเว  อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84110
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวศิริลักษณ์ วิทยา
ครู คศ.2