โรงเรียนเขาพนมแบกศึกษา
213 ม.4 ต.ป่าเว   ตำบลป่าเว  อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84110
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายสุทธิพันธ์​ จอมชัยฤทธิ์
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ