โรงเรียนเขาพนมแบกศึกษา
213 ม.4 ต.ป่าเว   ตำบลป่าเว  อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84110
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางอรชร​ สุทธิชัยเมธี
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ